สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 03 มิถุนายน 54
การประชุมชี้แจงกรอบ หลักการและแนวทางการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด 2558 [ดู : 2932]
โพสต์เมือ : 29 ต.ค. 57 12:55:50
เอกสารแนบ :

วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________________________________

 

09.00 – 09.15 น.  กล่าวเปิดประชุม โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายนครเขตต์ สุทธปรีดา)
09.15 – 09.45 น.  การชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ (นางสาวสุนทรี สุภาสงวน)

09.45 – 11.45 น.  การชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย หน่วยงานเจ้าภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ โดย ผู้แทนกรมบัญชีกลางการประหยัดพลังงาน โดย ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานโดยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

11.45 – 12.00 น.  ตอบข้อซักถาม

12.00 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.30 น.  การชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยหน่วยงานเจ้าภาพ (ต่อ)

  • ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดย ผอ.กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร.
  • การพัฒนาสมรรถนะองค์การ: แนวทางการพัฒนาองค์การ ตามกรอบการวินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือ 9 Cells  โดย รศ. ดร. จิรประภา อัครบวร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=3110