สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 03 มิถุนายน 54
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (site visit)

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (site visit)
และตรวจสอบเอกสารอ้างอิงที่ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการ ของจังหวัดสงขลา
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา
โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานการติดตามฯ