สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 03 มิถุนายน 54
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปดีของจังหวัด"วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย