สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 03 มิถุนายน 54
พัฒนาการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งฐานความรู้ทางสังคมและเศรษฐกิจ (น้ำหนัก 10%)
  เป้าประสงค์
   
1. ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันในระดับนโยบาย  
2. สงขลาเป็นสังคมฐานความรู้  
3. การศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพสอดคล้องกับความเจริญเติบโตของประเทศ  
  กลยุทธ์หลัก
   
1. ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันในระดับนโยบาย สถาบัน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาสากล  
4. ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
5. ส่งเสริมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ด้านการวิจัยในระดับต่าง ๆ  
7. ส่งเสริมด้านการศึกษาภาษาสากลในระดับต่าง ๆ  
8. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและเติบโตของพื้นที่  
9. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น  
5
หน้า :