สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 03 มิถุนายน 54
รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน (น้ำหนัก 25%)
  เป้าประสงค์
   
1. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับอนุรักษ์และฟื้นฟู  
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น  
  กลยุทธ์หลัก
   
1. ลดความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำและส่งเสริมการประกอบการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบระบายน้ำ  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
5. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
7. เสริมสร้างระบบเตือนภัยและป้องกันภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ  
4
หน้า :