สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 03 มิถุนายน 54
พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคณภาพชีวิตที่ดี วัฒนธรรมหลากหลาย (25%)
  เป้าประสงค์
   
1. สงขลาเป็นเมืองสุขภาวะที่ดี ประชาชนมีความสุข  
2. สงขลาเป็นเมืองสงบ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3. ครอบครัวอบอุ่นและมีภูมิคุ้มกันทางสังคมทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
4. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอด ให้เป็นทุนทางสังคมอย่าง ยั่งยืน  
5. ชุมชนเข้มแข็ง  
  กลยุทธ์หลัก
   
1. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคีในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี มีความั่นคง และปลอดภัยให้กับประชาชน  
2. เสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคำสอนของศาสนา  
3. พัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา ให้เป็นต้นแบบใน การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  
4. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  
5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต  
6. ส่งเสริมองค์กรรัฐและภาคีประชาชนให้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและบังคับใช้กฎหมายอย่าง จริงจัง  
7. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักประชาธิปไตยและศาสนา เป็นหลักในการพัฒนา  
8. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคม  
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
10. สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ สืบทอด วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า  
11. ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ยกย่องและให้เกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน  
12. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  
3
หน้า :