สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 03 มิถุนายน 54
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอื่น (น้ำหนัก 25%)
  เป้าประสงค์
   
1. การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลามีภาพลักษณ์ที่ดี นักท่องเที่ยวเชื่อมั่น และประทับใจ  
2. แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น  
3. สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น  
  กลยุทธ์หลัก
   
1. ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาดเชิงรุก และสินค้าการท่องเที่ยวใหม่ ๆ  
2. ส่งเสริมงานกิจกรรม และประเพณี  
3. พัฒนาระบบการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว  
4. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
5. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกก้านการท่องเที่ยว  
2
หน้า :