สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 03 มิถุนายน 54
พัฒนาภาคการเกษตร การค้า การลงทุน และการบริการ สู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (น้ำหนัก 25%)
  เป้าประสงค์
   
1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้มาตรฐานการส่งออก  
2. อุตสาหกรรมมีระบบการผลิตที่ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
3. มูลค่าการค้า การลงทุน เพิ่มขึ้น  
4. ระบบเครือข่ายคมนาคมได้รับการพัฒนาให้รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
 
  กลยุทธ์หลัก
   
1. ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  
2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  
3. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร  
4. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  
5. พัฒนาตลาดและระบบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน/ชุมชนที่ สำคัญ  
6. ส่งเสริมการผลิตภาคครัวเรือน/ ชุมชน สู่ภาคอุตสาหกรรม  
7. สร้างมูลค่าเพิ่มและการจัดการด้านตลาดสินค้าเกษตร  
8. ส่งเสริมการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐาน  
9. สร้างและส่งเสริมบรรยากาศในการค้า การลงทุน  
10. อำนวยความสะดวกเรื่องการค้าและการลงทุน  
11. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับการลงทุน (นิคมอุตสาหกรรม ถนนมอเตอร์เวย์ ท่าเรือขนาดเล็กท่าเรือน้ำลึก อุตสาหกรรมพลังงาน ฯลฯ)  
12. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
13. สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตามแผนงานการพัฒนา IMT-GT  
14. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการให้สามารถผลิตและแข่งขันได้  
15. ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับแผนผนึกความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อ พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา  
1
หน้า :